Świadectwa charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określane jest również jako świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny. Świadectwo charakterystyki energetyczne jest dokumentem zawierającym informacje o standardzie energetycznym budynku, czyli jak wysokie są koszty eksploatacji danego obiektu. Ocenie poddawane jest całkowite zapotrzebowanie danego budynku na energię wykorzystywaną w celu ogrzewania (C.O.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publicznej.

Jak sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne sporządza się na podstawie dokumentacji technicznej. Jeżeli w przypadku budynku już istniejącego brak jest takiej dokumentacji, certyfikat sporządza się na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Dla jakich budynków świadectwa energetyczne są obowiązkowe a dla jakich nie ?

Obowiązek sporządzenia świadectwa istnieje w przypadku budynków nowych, oddawanych do użytkowania oraz obiektów już istniejących podlegających zbyciu lub wynajmowi. Obowiązek sporządzenia takiego certyfikatu istnieje również w przypadku gdy budynek został poddany remontowi lub przebudowie (np. termomodernizacji) co wpłynęło na jego charakterystykę energetyczną. Przepisów tych nie stosuje się do budynków:
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kiedy należy uzyskać świadectwo ?

Inwestor jest zobowiązany (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane) załączyć świadectwo energetyczne budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Od kiedy obowiązują?

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych budynków, a także budynków używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Obowiązek ten istnieje także w przypadku gdy w wyniku przebudowy lub remontu (np. termomodernizacji) uległa jego charakterystyka energetyczna.

Regulacje prawne

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego z grudnia 2002 wprowadza obowiązek prowadzenia działań związanych z oszczędzaniem energii, w ślad za w/w Dyrektywą wprowadzono zmiany do prawa budowlanego (Dz. U. Nr 191 poz. 1373 z 2007r.), które wprowadziły od stycznia 2009 obowiązek posiadania ważnego certyfikatu energetycznego dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub wynajmowi. Jego posiadanie jest konieczne, ale również korzystne dla właścicieli nieruchomości. W erze ciągłych podwyżek cen nieodnawialnych źródeł energii certyfikaty energetyczne są jednym z ważniejszych wyznaczników energooszczędności naszych budynków. Certyfikaty energetyczne pozwalają nam lepiej zarządzać energią, przez co nasze mieszkania i domy stają się przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego. Aby te cele zostały osiągnięte należy powierzyć wykonanie certyfikatu energetycznego profesjonalnej firmie z doświadczeniem – czyli nam ! Dzięki naszej fachowej wiedzy i doświadczeniu sporządzony przez nas certyfikat energetyczny odpowie na wszystkie pytania związane ze stanem cieplnym budynku czy mieszkania. Ponad to doradzimy Ci najlepsze rozwiązania, dzięki którym zaoszczędzisz niepotrzebnie wydawane pieniądze.

Dyrektywa 2009/91/WE dot. charakterystyki energetycznej budynku oparta została na przekonaniu, że ocena energetyczna budynku przyczyni się w dłuższym czasie na globalny spadek zużycia energii, a przez to zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ocena energetyczna budynków, o której mówi Dyrektywa, dotyczy zapotrzebowania na energię całkowitą która jest wykorzystywana nie tylko do ogrzewania i wentylacji ale również do przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej, oświetlenia. Od poziomu tego zapotrzebowania zależy w jakiej klasie energetycznej znajdzie się oceniany obiekt. Podstawowym elementem systemu oceny energetycznej jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny nieruchomości. Jest to dokument wydany przez upoważnionego eksperta pokazujący wielkość zapotrzebowania energii, czyli te cechy budynku, które decydują o kosztach jego użytkowania. Wprowadzone świadectwa energetyczne pozwalają dokonać uczciwych transakcji kupna i wynajmu. Właściwości energetyczne decydują o kosztach eksploatacji, oraz mają duży wpływ na komfort użytkowania lokali i budynków. Właśnie dlatego najemcy i nabywcy powinni mieć dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynków. Proces oceny energetycznej powinien motywować projektantów, developerów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Dzięki ocenie energetycznej i sporządzonemu przez audytora świadectwu energetycznemu, właściciel bądź zarządca lokalu (budynku, mieszkania), uzyska rzetelną i wiarygodną informację o standardzie energetycznym budynku (lokalu), dzięki czemu będzie mógł ustalić prawdziwą wartość rynkową. Jeżeli określona wielkość zużycia energii pierwotnej (koszty eksploatacji) jest wyższa to mamy wyższe koszty, jak niższa to niższe koszty, a co za tym idzie powinno się to przełożyć na cenę kupna budynku (mieszkania) lub najmu. Odpowiednio do wyższych kosztów eksploatacji (wyższego poziomu energii pierwotnej) cena sprzedaży powinna być niższa, a w przypadku niższych kosztów eksploatacji (mniejszego zapotrzebowania na energię pierwotną) możemy ustalić wyższą cenę nieruchomości. Natomiast kontrola systemów klimatyzacji i kotłów do centralnego ogrzewania (C.W.) i ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) powinna zwrócić uwagę właścicielom tych urządzeń na ich sprawność energetyczną przekładającą się na możliwość racjonalnej gospodarki energią nieruchomości, lub jej brak (w przypadku niskiej sprawności).

Przepisy prawne:

Wszelkie aktualne informacje dotyczące Świadectw Energetycznych, jak i warunków ich sporządzania znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Infrastruktury, pod adresem: www.mi.gov.pl