Audyty Energetyczne

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:
 • koszty ogrzewania budynku
 • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
 • koszty wentylacji i klimatyzacji.
Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne. Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:
 • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
 • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W jaki sposób tanio i skutecznie dokonać termomodernizacji budynku?

Termomodernizację można sfinansować na 2 sposoby:
- ze środków własnych
- korzystając z premii termomodernizacyjnej.
Drugi sposób jest oczywiście bardziej korzystny, gdyż opiera się na wykorzystaniu dotacji rządowej w postaci premii termomodernizacyjnej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Część inwestycji jest więc finansowana z budżetu Państwa. Aby uzyskać premię termomodernizacyjną, należy zaciągnąć kredyt bankowy na wykonanie termomodernizacji w jednym z banków komercyjnych, współpracujących z BGK.
- wysokość kredytu do 80% wartości inwestycji,
- okres spłaty maksimum 10 lat.
Co możemy otrzymać? Uzyskana od Banku Gospodarstwa Krajowego premia termomodernizacyjna wynosi 20% wartości zaciągniętego kredytu,przy czym nie może ona być większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. Premia ta jest przekazywana inwestorowi niezwłocznie po zakończeniu prac wykonawczych i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego kredytu. Poza premią termomodernizacyjną zyskujemy również znacznie niższe rachunki za ogrzewanie c.o. i c.w.u. oraz wyższy komfort cieplny. Kredyt termomodernizacyjny to inwestycja, która spłaca się sama. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności w wydatkach na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową pokrywają spłatę rocznych rat kredytu wraz z odsetkami.

Czym jest audyt energetyczny?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Audyt energetyczny obejmuje również doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie określa kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji. Audyt energetyczny nieruchomości powinien zawierać poniższe elementy:
 • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • stwierdzenie, na jakie sposoby termomodernizacja budynku może być przeprowadzona,
 • ocenę opłacalności każdej z metod,
 • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Kto powinien przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Obecnie na rynku występuje wiele technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego szeroką gamę urządzeń wentylacyjnych, olbrzymią ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnej to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest fachowa wiedza i umiejętności inżynierskie. Wymagana jest termowizja oraz użycie wcale skomplikowanej metodyki obliczeniowej. Osobą, która posiada odpowiednie umiejętności, profesjonalną wiedzę jest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetyczny